بالا
 

مسئولیت صورتهای مالی بانک ها با سازمان حسابرسی است

نظری ثبت نشده است.

ارسال پاسخ