بالا
 

مقالات مالیاتی

s

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت...

s

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده  مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.  تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن...

s

نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم

ابهام واﮊگان، نارسایی‌ها، تضاد‌ها و تناقض‌ها 1 -مفاهیم اساسی مانند «مالیات»، «مودی»، «مالیات‌های تکلیفی» تعریف و توضیح داده نشده و اوصاف آنها مشخص نشده‌اند. واﮊه «مالیات» از جمله در مواد 1و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، واﮊه «مودی» از جمله در تبصره 2...