بالا
 

بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

مطابق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم:
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور “تسلیم اظهارنامه مالیاتی” در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

****دوستان عزیز توجه کنند که ارسال اظهارنامه سفید به منزله عدم ارسال اظهار نامه است.

نظری ثبت نشده است.

ارسال پاسخ