بالا
 

اخبار و اطلاعیه

بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

مطابق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم: شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور "تسلیم اظهارنامه مالیاتی" در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود...

میزان مرخصی استحقاقی سالیانه پرسنل و ذخیره ایام مرخصی

🔻با توجه به ماده ۶۴ ق کار، مرخصی سالیانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه، یک ماه است که در صورت عدم احتساب روزهای جمعه ۲۶ روز کاری محاسبه می‌شود. و برای کار کمتر از یکسال، مرخصی به نسبت مدت کار...

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه مالیات نیست

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است : 1- بازخرید ایام مرخصی (در حدود مقرر در ماده 64 قانون کار). 2- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت به شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل حکم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت...